มาช่วยสอนการตลาดผมทีนะครับพี่ๆๆผู้รอบรู้ทั้งหลาย

Teach me about marketing,Help me please.

กลยุทธ์ตลาดเพื่อพิชิตใจผู้บริโภคในยุคอี-คอมเมิร์ซ

Posted by namotaro บน พ.ค.pm07 18, 2007

กลยุทธ์ตลาดเพื่อพิชิตใจผู้บริโภคในยุคอี-คอมเมิร์ซ
แนะใช้4iเป็นปัจจัยสำคัญเข้าถึงความต้องการลูกค้า

กลยุทธ์การสร้างตลาดเพื่อเข้าถึงความต้องการผู้บริโภคในยุค อี-คอม
เมิร์ซ ผู้เชี่ยวชาญในวงการ แนะให้ความสำคัญ 4 i ที่อยู่บนพื้นฐานอิน
เทอร์เน็ตเป็นปัจจัยสำคัญในการทำธุรกิจยุคนี้ ชี้ข้อมูล ข่าวสารจ ะเป็นเครื่องมือที่
สำคัญทำให้ผู้ประกอบการเข้าถึงผู้บริโภค ได้อย่างรวดเร็วและทันความต้อง
การ ขณะที่ผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญกับการสร้างตราสินค้า ว่าเป็น
ทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดนับจากนี้ต่อไป

ปรเมศวร์ มินศิริ ผู้บริหาร MWEB (Thailand ) กล่าวในงาน การ
สัมมนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ถึงกลยุทธ์การทำตลาดที่ผู้ประ- กอบการใน
ปัจจุบันต้องให้ความสำคัญเพื่อเข้าถึงความต้องการของ ผู้บริโภคในยุคปั จจุบันว่า
เป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก

ปัจจุบันแนวโน้มของธุรกิจและการตลาดบนอินเทอร์เน็ตเข้า สู่ยุคที่เรียก
ว่าเศรษฐกิจใหม่ ( New Economy ) เป็นยุคที่มีการใช้อิน-เทอร์เน็ตเป็นกล
ยุทธ์หลักและเป็นสื่อก ลางในการผลักดันให้การทำธุรกิจเดินไปข้างหน้าได้
อย่างรวดเร็ว และเข้าถึงตัวผู้บริโภคได้ทันที

“จากเดิมที่กลยุทธ์การทำตลาดจะให้ความสำคัญกับปัจจัยที่สำคัญทาง
การตลาดคือ 4 P แต่นับถึงปัจจุบันนี้ทุกค นคงไม่สามารถ ปฏิเสธได้ว่า 4 i
กลายมาเป็นปัจจัยสำคัญที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า กัน 4I ที่ว่านี้คือ Internet
Marketing Mix ซึ่งจะประกอบด้วย Infor-mation,Integration, Interactive
และ Individual ทั้งนี ้โดยเห็นความ สำคัญของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ล้วน
ต้องอิงอยู่พื้นฐานของอินเทอร์-เน็ตเพื่อเป็นกุญแจที่สำคัญที่จะ นำไปสู่การ
ค้าบนโลกเศรษฐกิจ ยุคใหม่ได้อย่างรวดเร็วที่สุด

ในโลกการค้ายุคใหม่เป็น ยุคที่ต้องให้ความสำคัญกับกระบวนการข้อมูล
ข่าวสารที่รวด เร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อใช้เครื่องมือข่าวสารนี้เป็นพื้นฐานใน
การเข้าถึงผู้บริโภคทั้งนี้โดยคำนึงเรื่องต้นทุนในด้านการประกอบการเป็น
ปัจจัยสำคัญ และจะต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีค่ามากที่สุด

ผู้บริหาร MWEB กล่าวว่า ปัจจุบันสิ่งที่จะมีค่ามากที่สุดคือ สิ่งที่จับต้อง
ไม่ได้ซึ่งแตกต่างจากการบริหารกิจการก่อนหน้านี้ที่มักให้ความสำคัญกับ
ทรัพย์ส ินที่จับต้องได้เช่นอาคารสำนักงานว่าเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุด ทรัพย์
สิน ที่จับต้องไม่ได้แต่จะกลายเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในอนาคตคือแบรนด์
หรือตราสินค้า ทั้งนี้เพราะผู้ประ- กอบการเริ่มเข้าใจเป ็นอย่างดีแล้วว่าแบ
รนด์หรือตราสินค้านั้นจะ เป็นสิ่งที่อยู่ยงตลอดไปกับตัวสินค้าไม่ว่าองค์กร
ธุรกิจนั้นจะอยู่รอดในเศรษฐกิจยุคใหม่หรือไม่ ไม่ว่าพนักงานจะทำการผลิต
สินค้านั้นหรือไม่ แต่มีสิ่งหนึ่งที่อย ู่ยงตลอดไปคือ ตราสินค้า ซึ่งเมื่อเห็นความ
จำเป็นของตราสินค้าแล้ว ปัจจุบันผู้ประกอบการจึงเริ่มหันมาให้ความสำคัญ
กับขั้นตอนการสร้างแบรนด์กันมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม ด้วยความทัน สมัยของเทคโนโลยีส่ งผลให้การ ทำ
กิจกรรมทางการตลาดเป็นอย่าง รวดเร็วและสม่ำเสมอ การโต้ตอบของกิจ
กรรมระหว่างกันของผู้ซื้อและผู้ขายที่เป็นอย่างตลอดเวลานี้จะยังคงอยู่บน
แนวความคิดของคน แต่ละคน

“ในโลกเศรษฐกิจยุคให ม่ ทั้งที่มีความต้องการในการพัฒนาธุรกิจให้ก้าว
หน้าไปได้มากยิ่งขึ้นแต่ก็มีอุปสรรคทางด้านช่องทาง การสื่อสารเช่นอิน
เทอร์เน็ตยังไม่แพร่หลายมากนักทำให้สินค้าบางประเภทดีแต่ก็ไม่สามารถกระจาย
การทำตลาดได ้มากนัก”

นอกจากนี้ยังมีอุปสรรค ทางด้านความแข็งแกร่งของตรา สินค้าซึ่งผู้
ประกอบการของไทยยังขาดในส่วนนี้อยู่มาก และการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเร็วมาก โดยเฉพาะอี-คอมเมิร์ซจะ เป็น
เครื่องมือที่มีความสำคัญยิ่งต่อการดำเนินการตลาดในยุคเศรษฐ-กิจใหม่โดย
เฉพาะอย่างยิ่งแบบธุรกิจต่อธุรกิจ (B2B) ซึ่งจะมีมูลค่ามากถึง 80% ของกิจ
กรรมการทำอี-คอมเมิร์ซทั้งหมด

ในส่วนประสิทธิ์ วร ฉัตรา-วณิช ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไทยอมาซอน
ออนไลน์ จำกัด กว่าวว่า นักการตลาดในยุคปัจจุบันที่ต้อง การทำธุรกิจโดย
อาศัยอินเทอร์เน็ต เป็นพื้นฐานที่สำคัญควรสร้างความ เข้าใจในพฤติกรรม
ของอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะผู้ที่ใช้บริการเว็บไซต์ให้ดีเสียก่อน นักการตลาด
ควรทราบเหตุผลที่แท้จริงของคนที่ท่องเว็บว่าเข้ามาด้วยเหตุผลใด

จากข้อมูลวิจัยล่าสุดพบว่า ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 140 ล้านคนทั่วโลกท่อง
เว็บด้วย เหตุผลผลต่างๆกันดังนี้คือ ค้นหาความแปลก ใหม่ หาตัว
สินค้าหรือบริการที่ถูกกว่า ความรู้และเรื่องบันเทิงเริงใจและข้อมูลที่เกี่ยวกับ
สินค้าและบริการที่จะเข้ามาช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น ล่าสุดคำที่ ค้นหา
สามารถบอกนักการตลาดได้ว่าลูกค้าหรือเป้าหมายนั้นกำลังมองหาอะไร ทำ
ให้ผู้ประกอบการสามารถสนองความต้องการได้ ถูกต้อง

ปัจจุบันคนนิยมซื้อสินค้าออนไลน์เพราะต้องการความสะดวกสบายรวม
ถึงประหยัด เว ลา ราคาสินค้าต้องถูกเป็นพิเศษ หรือมีความรำ
คาญผู้คนจำนวนมากเมื่อต้องไปเดินชอปปิ้งตาม ห้าง ผู้ที่ต้องการขายสินค้า
ออนไลน์จึงต้องขายสินค้าด้วยขั้นตอนที่ให้ความสะดวกสบายกับลูกค้าเหล่า
นั้นได้ในทุกขั ้นตอนเพราะหาก วันใดเขาไม่ได้รับความสะดวกก็จะหันไปหา
รายอื่นหรือช่องทางเดิม ในการจับจ่ายสินค้าและบริการ

อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดของสินค้าออนไลน์คือการเข้าไม่ถึงกลุ่มลูกค้าที่
ต้องการทดลองสินค้า หรือสัมผัสสินค้านั้นก่อนการตัดสินใจซื้อ ลูกค้าบางก
ลุ่มไม่กล้าตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์เพราะความไม่มั่นใจในความปลอดภัย
และไม่เชื่อใจจึงต้องการเห็นสินค้าก่อน ทั้งยังมีปัญหาเรื่องค่าจัดส่งแพงและ
ควา มกังวลเรื่องการคืนสินค้า

ในส่วน โรจน์รวี รวิรัฐ กรรม การผู้จัดการ บริษัท ภาพยนตร์ดอทคอม
จำกัด กล่าวว่าความสำคัญของการพัฒนาเว็บไซต์อยู่ ที่การพัฒนาเว็บไซต์
ให้เป็นรู้จัก ทั้งยังต้องเป็นเว็บไซ ต์ที่สร้างรายได้ด้วย โดยเว็บไซต์ที่จะไปถึง
ความต้องการเหล่านี้ได้ต้องเป็นเว็บไซต์ที่มีความเป็นตัวของตัวเอง มีความ
แปลกใหม่

“ที่สำคัญผู้ที่มีหน้าที่ประชา-สัมพันธ์เว็บไซต์ต้องมีจุดยืนในการ รักษา
แนวคิดของเว็บไซต์เพื่อมิให้ลูกค้าเกิดความสับสนในภายหลัง ” ผู้บริหาร
กล่าวในตอนท้าย

11 ม.ค. 2544

วันที่ 11/01/2544 07.01 น.
ที่มา : ผู้จัดการ
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: