มาช่วยสอนการตลาดผมทีนะครับพี่ๆๆผู้รอบรู้ทั้งหลาย

Teach me about marketing,Help me please.

การส่งเสริมการตลาด

Posted by namotaro บน พ.ค.pm07 18, 2007

การส่งเสริมการตลาดเป็นส่วนหนึ่งของส่วนประสมการตลาดที่นำมาใช้เพื่อติดต่อสื่อสารจากกิจการไปยังตลาดเป้าหมาย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ข้อมูลข่าวสาร การชักจูงใจ การระลึกถึงและจดจำได้ รวมทั้งให้มีการเปลี่ยนแปลงในทัศนคติ ความรู้สึก ความเชื่อของผู้ซื้อหรือผู้บริโภคให้เกิดพฤติกรรมการซื้อและการใช้ ซึ่งการส่งเสริมการตลาดจะประกอบด้วยกรโฆษณา การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ การขายโดยพนักงาน และการตลาดทางตรง หรือที่เรียกว่า ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดโดยผ่านสื่อต่างๆหรือช่องทางของข่าวสารที่กิจการต้องการนำเอาส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดเหล่านี้ไปสู่ลูกค้าเป้าหมายของกิจการ ซึ่งกระบวนการติดต่อสื่อสารจะมีอุปกรณ์อย่างน้อย 4 ประการคือ ข้อความข่าวสาร ผู้ส่งข่าวสารหรือแหล่งข่าวสาร สื่อหรือช่องทางของข่าวสาร และผู้รับสาร
          เครื่องมือในการส่งเสริมการตลาดที่เป็นส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดจะมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะของต้นทุนและความโดดเด่นที่ได้รับจาการใช้งานในการส่งเสริมการตลาด อันดับแรกคือ การโฆษณาจะประกอบด้วยการโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และอื่นๆ มีคุณสมบัติที่โดดเด่นคือเป็นมวลชนที่ดีกว่าเพราะการโฆษณาเพียงครั้งเดียวสามารถทำให้ผู้คนทราบถึงตัวผลิตภัณฑ์ สามารถแทรกซึมเข้าไปยังตลาดได้ดี มีการแสดงออกที่ดีในด้านการใช้สื่อหนังสือพิมพ์ สีสัน ภาพ และเสียง อันดับที่สองคือ การส่งเสริมการขาย เช่น การใช้คูปอง การให้ส่วนลดเงินสด การจับฉลากชิงรางวัล หรืออื่นๆที่นำมาใช้กระตุ้นใก้เกิดการขายผลิตภัณฑ์ได้รวดเร็วมากขึ้นจากการขายตามปกติ อันดับที่สามคือ การขายโดยพนักงานเป็นการใช้พนักงานขายสินค้าเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างกิจขการกับลูกค้า เป็นการพบปะกับลูกค้าเป็นการส่วนตัว สามารถทราบถึงความต้องการที่มีอยู่ของลูกค้าได้ สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการเสนอขายให้ตรงกับความต้องการ และปิดการขายที่ดีกว่า อันดับที่สี่คือ การประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวเป็นการมุ่งไปที่ความสนใจต่อสาธารณะชนโดยการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้คนทั่วไป สร้างความน่าเชื่อถือเป็นการหวังผลทางอ้อม สุดท้ายคือ การตลาดทางตรง เป็นการส่งจดหมายพร้อมแค็ตตาล็อกสินสินค้าไปให้แก่ลูกค้าหรือผู้ซื้อ การขายทางโทรทัศน์ การขายทางอินเตอร์เน็ต ฯลฯ เป็นการติดต่อผ่านสื่อไปยังลูกค้าที่จะซื้อโดยตรง

ที่มา http://www.geocities.com/mc_baring/page11promotion.htm ขอบคุณมากกครับ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: